Πρόγραμμα Delos

Η SciCo συμμετέχει στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού έργου DELOS με τίτλο “Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για τη λειτουργία και τη διαχείριση μονάδων παραγωγής βιοαερίου”, σε συνεργασία με εταίρους από Ισπανία (Tεχνολογικό Κέντρο Aitiip, συντονιστής), Ελλάδα (Green Technologies ΕΠΕ) και Κύπρο (Marketmentoro EΠΕ). Το έργο χρηματοδοτείται από τη δράση Lifelong Learning Programme (LLP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μηχανικών, προϊσταμένων και τεχνικών που εργάζονται σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου και επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων. Η πλατφόρμα του έργου DELOS θα αναδείξει τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης αγρο-βιομηχανικών μιγμάτων ως μέσο βελτίωσης της διαχείρισης αποβλήτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία. Παράλληλα, θα προωθήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανάκτηση πρώτων υλών από την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων γεωργικών διεργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: http://delosproject.eu.